Dil Seçimi TR EN
İletişim Hattı +90 (264) 418 84 85
Ticaret Sicil Memurluğu > Oda Sicil Memurluğu > Ekspertiz Raporları

Ekspertiz Raporları

 

Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle ekspertiz raporları düzenler.
5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 26.maddesinin “b” fıkrası ve Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri çerçevesinde ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 20.maddesi hükmüne göre kamu kurumlarına yapılan işlerle ilgili olarak düzenlenen faturaların tutarlarının günün rayiç fiyatlarının uygunluğunun tasdikini yapar.
Kamu kurumlarının açacakları ihalelerde rayiç bedelin belirlenmesi amacıyla, ilgili kurumun talebi gereğince ihale konusu maddelerle ilgili birim fiyat araştırmalarını yapar
Türk sanayini yakından ilgilendiren mevzuatlar hakkında firmalardan veya ilgili ATSO organlarından gelen taleplere ilişkin olarak görüş oluşturarak ilgili Kuruma iletir. Ayrıca mevzuat çalışmaları esnasında, ilgili mevzuata yönelik ATSO  görüşünü oluşturucu çalışmalar yapar.
AB teknik mevzuatına uyum ve dış ticarette standardizasyon uygulamalarına yönelik çalışmaları yapar.
Muhtelif konulardaki standart tasarılarını üyelere ulaştırır, tasarı aşamasında üye talepleri doğrultusunda ATSO görüşü oluşturulur ve TSE’ye ulaştırılır.
Şube çalışma alanına giren ithalat, ihracat, gümrük, vergi, teşvik v.b. mevzuat ve uygulamaları ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri verir, bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenler, yayınlar hazırlar.
Sanayi Şubesi aşağıda belirtilen konularda ekspertiz raporları hazırlar:
İhracatla İlgili Düzenlenen Ekspertiz Raporları:
o    Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün bünyesinde kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen ekspertiz raporları.
o    D.İ.İ.B. taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporları.
o    Türk Eximbank kredisi ve özel anlaşmalar kapsamında yapılan ihracatlarda, ihraç konusu ürünün imalatında kullanılan ithal-yerli girdi oranlarının belirlenmesine yönelik ekspertiz raporları.
o    Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici olarak ihraç edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
o    Gümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden dolayı mahrece iade edilecek olan eşyaların kullanılmamış durumda olup olmadığının belirlenmesine yönelik ekspertiz raporları.
o    İhracat işlemleri ile ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
İthalatla İlgili Düzenlenen Ekspertiz Raporları:
o    Gümrük mevzuatı gereğince geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal nedenine yönelik hususlarla ilgili olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
o    Geçici olarak ithal edilmiş eşyaların süresi içerisinde yurtdışı edilememesi durumunda ilgili Gümrük Müdürlüğüne yapılacak olan süre uzatımı talebinde kullanılmak üzere düzenlenen ekspertiz raporları.
o    Geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici ithaline esas olan işlemlerin sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporları.
o    İthalat işlemleri ile ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
Muhtelif Konularla İlgili Düzenlenen Ekspertiz Raporları:
o    Üyelerin imalatlarında meydana gelen fire oranlarını ve birim kullanım miktarlarını belirlemeye yönelik ekspertiz raporları.
o    Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç (güncel) değerlerinin tespitine yönelik ekspertiz raporları.
o    Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait sarfiyat miktarlarının belirlenmesi amacıyla talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarının gösteren ekspertiz raporları.
o    Firmaların sahip oldukları patent ve faydalı model belgeleri ile ilgili olarak belge konusu ürünün üretiminin yapıldığını belirleyen ekspertiz raporları.
o    Üyelerimizin kuyu açma izni alabilmesi için D.S.İ.’ne yapacakları müracaatta kullanılmak üzere fabrikalarının su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporları.
o    Üyelerin muhtelif talepleri gereğince kamu kurumlarına ibraz edilmek üzere düzenlenen talep konusu hususları açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporları
o    Odamızca düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinde firma müracaatına, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinde ise Bakanlık görevlendirmesine istinaden yatırım yerinde inceleme yapılarak, yatırımın gerçekleşme durumunu belirleme amaçlı düzenlenen yatırım tamamlama ekspertiz raporları

 

EKSPERTİZ_RAPORU_İSTEK_FORMU.doc

Sanayi ve Kapasite

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç